Εναλλασσόμενη Δυσλεξία

Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό παιδί παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στην συμπεριφορά του, εφόσον πρόκειται για εναλλασσόμενη δυσλεξία. Παρατηρούνται εναλλάξ σε συγκεκριμένα χρονικά όρια τα συμπτώματα της κλασσικής και της αντίστροφης δυσλεξίας, που προαναφέραμε για τις συγκεκριμένες ηλικίες, ανεξάρτητα όμως και ποτέ ταυτόχρονα.

Το συγκεκριμένο παιδί με εναλλασσόμενη δυσλεξία είναι αυτό, το οποίο παρουσιάζει σε διάφορα χρονικά διαστήματα, πότε τα συμπτώματα σε μαθησιακό κυρίως επίπεδο της κλασσικής δυσλεξίας και πότε τα συμπτώματα, πάλι κυρίως σε μαθησιακό επίπεδο, της αντίστροφης δυσλεξίας.

Θα σημειώσουμε ότι ποτέ δεν συνυπάρχει η συμπτωματολογία της κλασσικής και της αντίστροφης σε αυτό το είδος της δυσλεξίας.

Τα συμπτώματα σε επίπεδο συμπεριφοράς είναι τα ανάλογα, αλλά σε ηπιότερη μορφή όμως, σε σχέση με τη βαρύτητα ή τη μορφή που συναντώνται στην αμιγή κλασσική και αντίστροφη δυσλεξία.

Το συγκεκριμένο παιδί με εναλλασσόμενη δυσλεξία είναι αυτό, το οποίο παρουσιάζει σε διάφορα χρονικά διαστήματα, πότε τα συμπτώματα σε μαθησιακό κυρίως επίπεδο της κλασσικής δυσλεξίας και πότε τα συμπτώματα, πάλι κυρίως σε μαθησιακό επίπεδο, της αντίστροφης δυσλεξίας.

Θα σημειώσουμε ότι ποτέ δεν συνυπάρχει η συμπτωματολογία της κλασσικής και της αντίστροφης σε αυτό το είδος της δυσλεξίας.

Τα συμπτώματα σε επίπεδο συμπεριφοράς είναι τα ανάλογα, αλλά σε ηπιότερη μορφή όμως, σε σχέση με τη βαρύτητα ή τη μορφή που συναντώνται στην αμιγή κλασσική και αντίστροφη δυσλεξία.

Το συγκεκριμένο παιδί με εναλλασσόμενη δυσλεξία είναι αυτό, το οποίο παρουσιάζει σε διάφορα χρονικά διαστήματα, πότε τα συμπτώματα, σε μαθησιακό κυρίως επίπεδο, της κλασσικής δυσλεξίας και πότε τα συμπτώματα της αντίστροφης δυσλεξίας, κυρίως σε μαθησιακό επίπεδο.

Θα σημειώσουμε ότι ποτέ δεν συνυπάρχει η συμπτωματολογία της κλασσικής και της αντίστροφης, σε αυτό το είδος της δυσλεξίας.

Τα συμπτώματα σε επίπεδο συμπεριφοράς είναι τα ανάλογα, αλλά σε ηπιότερη μορφή όμως, σε σχέση με τη βαρύτητα ή τη μορφή που συναντώνται στην αμιγή κλασσική και αντίστροφη δυσλεξία.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης