Επίκτητες Παιδικές Αφασίες

Γενικά

Η συχνότερη αιτιολογία είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή σπανιότερα βλάβες από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ανατομικός Εντοπισμός

Εξαρτάται από τον εντοπισμό της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ρυθμός -θ- ,όπως και βραδυρρυθμίες καταγράφονται σχεδόν πάντα, και εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της βλάβης και είναι ανάλογες με αυτές.
Είναι δυνατόν να καταγραφούν παροξυντικά στοιχεία, ανάλογα με την έκταση της βλάβης.
Η πιθανότητα επιληψίας είναι μικρή και εξαρτάται κυρίως από τον εντοπισμό και δευτερευόντως από την εξέλιξη της βλάβης.

Λειτουργικές Διαταραχές

Δυσχέρειες στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα σε επίπεδο άρθρωσης και ρυθμού εκπομπής. Καλυτέρευση επέρχεται σχετικά σύντομα.
Μικρός αριθμός χρησιμοποιουμένων λέξεων.
Κατανόηση σε γενικές γραμμές ικανοποιητική έως και πολύ καλή.
Η κατανόηση του γραπτού λόγου, όπως και η ανάγνωση, είναι ικανοποιητική μέχρι και καλή.
Μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν σε λεκτικά μαθήματα, ή στην αριθμητική, ανάλογα με τον ημισφαιρικό εντοπισμό της βλάβης.
Απραξία βάδισης πιθανή, η οποία υποχωρεί σχετικά σύντομα, ανάλογα με την εξέλιξη της βλάβης.
Κατασκευαστική απραξία πολύ σπάνια.
Ψυχοκινητική καθυστέρηση πιθανή ήπια, με ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης