Η Διπλή Δυσλεξία

Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό παιδί παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στην συμπεριφορά του εφόσον πρόκειται για διπλή δυσλεξία.

Παρατηρούνται ταυτόχρονα τα συμπτώματα της κλασσικής και της αντίστροφης δυσλεξίας, με μία έμφαση στη συμπτωματολογία της αντίστροφης δυσλεξίας, όσον αφορά τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου παιδιού.

Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η συμπτωματολογία, την οποία παρουσιάσαμε προηγούμενα ανάλογα με το φύλο και το είδος της δυσλεξίας, επηρεάζεται σημαντικά από τη συμπεριφορά και τη δομή της οικογένειας, ιδιαίτερα δε της μητέρας σε σχέση με το συγκεκριμένο παιδί.

Αυτό σημαίνει ότι συχνά η συμπεριφορά των γονέων είναι διαφορετική από τη στιγμή που βλέπουν τα συμπτώματα που προαναφέραμε.

Εκείνο που θα τονίσουμε είναι ότι δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη μεταχείριση ή ιδιαίτερη συμπεριφορά προς τα παιδιά αυτά, ή γενικότερα τα δυσλεξικά παιδιά. Η συμπεριφορά των γονέων πρέπει να είναι αυτή, που ήταν ή αυτή που είναι και προς τα μη δυσλεξικά παιδιά.

Το δυσλεξικό παιδί με διπλή δυσλεξία παρουσιάζει ταυτόχρονα τα συμπτώματα της κλασσικής και της αντίστροφης δυσλεξίας, χωρίς να υπερτερούν κάποια από αυτά ιδιαίτερα.

Σε επίπεδο συμπεριφοράς υπάρχουν τα συμπτώματα και των δύο αυτών ειδών της δυσλεξίας, αλλά υπερτερούν, πολλές φορές μάλιστα αρκετά έντονα τα συμπτώματα της συμπεριφοράς της αντίστροφης δυσλεξίας.

Το δυσλεξικό παιδί με διπλή δυσλεξία παρουσιάζει ταυτόχρονα τα συμπτώματα της κλασσικής και της αντίστροφης δυσλεξίας, χωρίς να υπερτερούν κάποια από αυτά ιδιαίτερα.

Σε επίπεδο συμπεριφοράς υπάρχουν τα συμπτώματα και των δύο αυτών ειδών της δυσλεξίας, αλλά υπερτερούν, πολλές φορές μάλιστα αρκετά έντονα, τα συμπτώματα της συμπεριφοράς της αντίστροφης δυσλεξίας.

Το δυσλεξικό παιδί με διπλή δυσλεξία παρουσιάζει ταυτόχρονα τα συμπτώματα της κλασσικής και της αντίστροφης δυσλεξίας, χωρίς να υπερτερούν κάποια από αυτά ιδιαίτερα.

Σε επίπεδο συμπεριφοράς υπάρχουν τα συμπτώματα και των δύο αυτών ειδών της δυσλεξίας, αλλά υπερτερούν, πολλές φορές μάλιστα αρκετά έντονα, τα συμπτώματα της συμπεριφοράς της αντίστροφης δυσλεξίας.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης