Μάθηση μέσω ανάγνωσης

Η μάθηση προέρχεται από την ανάγνωση, δηλαδή από την αφομοίωση μέσω της κατανόησης των αναλόγων προτεινόμενων εννοιών. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, όταν ένα παιδί διαβάζει ένα κείμενο, κάνει ανάγνωση είτε με δυνατή φωνή, είτε εσωτερικά, προσπαθεί να αναγνωρίσει τα συγκεκριμένα λεκτικά σύμβολα, να δημιουργήσει τις λέξεις και να φθάσει να αφομοιώσει τις έννοιες, που περιέχονται στις ανάλογες προτάσεις.
Ένα δυσλεξικό παιδί διαβάζοντας, προσπαθεί να αποδώσει προφορικά σωστά τα γράμματα και τις λέξεις και δεν του περισσεύει δυναμικό για τις υπόλοιπες διαδικασίες της αφομοίωσης των περιεχόμενων εννοιών, με την έννοια της μάθησης. Η μάθηση βασίζεται οπωσδήποτε στην ανάγνωση, αλλά στη συνέχεια η μάθηση είναι αυτή η αφομοίωση εννοιολογικά, άρα και συγκριτική δυνατότητα των εννοιών προς μάθηση μεταξύ τους, αλλά και με άλλες έννοιες ήδη μεμαθημένες. Αυτό σημαίνει ότι δεν τίθεται θέμα κατανόησης των λέξεων, δηλαδή της έννοιάς τους, πράγμα το οποίο άλλωστε δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη δυσλεξία.

Αυτό που πάσχει στη δυσλεξία είναι ο συνδυασμός των επιμέρους εννοιών των λέξεων, σε έννοιες γενικότερες. Αυτός ο συνδυασμός και ουσιαστικά η επιτυχής αφομοίωση των εννοιών μέσω αυτού του συνδυασμού, ο οποίος στηρίζεται σε συγκριτικά δεδομένα, είναι οι γραμματικές και οι συντακτικές δομές, οι οποίες θα πρέπει να είναι ήδη μεμαθημένες.

Πάνω σε αυτές θα στηριχθεί η συγκριτική λειτουργική διαδικασία της αφομοίωσης δηλαδή της μάθησης μέσα από ανάγνωση κειμένου.

Θα τονίσουμε λοιπόν ότι το δυσλεξικό παιδί κατανοεί, αλλά δεν αφομοιώνει.

Κατανοεί τις έννοιες, κατανοεί τις επιμέρους έννοιες, αλλά και αυτές που απαρτίζονται από περισσότερες λέξεις, αλλά δεν είναι δυνατόν ή έχει δυσχέρειες στο να αφομοιώσει αυτές τις ήδη κατανοημένες έννοιες, μέσα από τον μηχανισμό, που ήδη προαναφέραμε.

Αυτή η διαδικασία της μάθησης είναι πραγματικά πάρα πολύ σύνθετη και πολύπλοκη, και δεν είναι τυχαία η έναρξη της μάθησης, στα ανάλογα πλαίσιά της, σε ανάλογες χρονικά ηλικίες, όπου ο εγκέφαλος, η νευρολογική αυτή δομή της μάθησης, έχει τη δυνατότητα να δεχθεί το συγκεκριμένο είδος -επίπεδο- κλπ μάθησης.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης