Σύνδρομο Landau – Kleffner

Λειτουργική Εγκεφαλική δομή

Λειτουργικές βλάβες σε επίπεδο κροταφικού λοβού, αμφίπλευρα ή και σε επίπεδο βρεγματο-κροταφικού λοβού και πάλι αμφίπλευρα. Σπανιότερα εντοπίζονται περισσότερες βλάβες στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο.

Λειτουργικές Διαταραχές

Οι δυσχέρειες του συγκεκριμένου συνδρόμου εγκαθίστανται μεταξύ 2 και 5 ετών.

  1. Σταδιακή ελάττωση της αντιδραστικότητας του νεογέννητου σε προφορικές εντολές, σε σημείο να δίδεται η εντύπωση ότι υπάρχει έκπτωση της ακουστικής ικανότητάς του έως και κώφωση.
  2. Δυσχέρειες στην κατανόηση του προφορικού λόγου, οι οποίες εγκαθίστανται σύντομα χρονικά, ενώ δεν υπήρχε καμία τέτοιου είδους δυσχέρεια.
  3. Δυσχέρειες στην ακουστική αντίληψη.
  4. Καθυστέρηση και ελάττωση της προφορικής εκπομπής.
  5. Διακοπή σύνδεσης των ιδεϊκών με τις ιδεοκινητικές λειτουργικές διαδικασίες.
  6. Σπάνια εμφανίζονται επιληπτικές κρίσεις.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης