Σύνδρομο Οπισθορολανδίων Περιοχών

Ο ηλεκτρικός ερεθισμός της ανιούσας βρεγματικής έλικας, σύμφωνα με τους Foerster, Cushing και Valkenburg, προκάλεσε παραισθήσεις, ενώ σημαντικές έρευνες  στην ίδια περιοχή, την οπισθο-Ρολανδια, έχει και ο Penfield.

Σε όλες τις έρευνες η αίσθηση εκ μέρους του ασθενή εντοπίζεται στο αντίπλευρο μέρος του σώματος, εκτός από τις απαντήσεις του προσώπου, της γλώσσας και της περιοχής του λάρυγγα.

Στην οπισθο-κεντρική έλικα και όσον αφορά την αισθητική αντιπροσώπευση, σύμφωνα πάντα με τον Penfield, εντοπίζεται ο συγχρονισμός μεταξύ της κινητικότητας και της αισθητικότητας όλων των οργάνων, εκτός των γεννητικών όπου υπάρχει μόνο η αισθητικότητα.

Στην ίδια περιοχή, την οποία ο ίδιος ερευνητής ονόμασε δεύτερη αισθητική περιοχή, και η οποία ευρίσκεται πάνω από την αύλακα του Sylvious εσωτερικά από την προ- κεντρική έλικα, παρατηρήθηκε ότι τα φαινόμενα δεν είναι μόνο αντίπλευρα, αλλά και ομόπλευρα, ενώ πολλές φορές εμφανίζουν ένα αμφίπλευρο χαρακτήρα, επειδή η αντίπλευρη δραστηριότητα προστίθεται στην ομόπλευρη.

Η παθολογική συμπτωματολογία της οπισθο-Ρολάνδιας περιοχής εμφανίζεται με διαταραχές στην αισθητικότητα των δακτύλων, δυσχέρειες στην αίσθηση του χώρου, και με δυσχέρειες στην αναγνώριση και στον προσδιορισμό ομοιοτήτων. Αυτές οι δυσχέρειες εμφανίζονται με παροξυντικό χαρακτήρα, που είναι ο συνηθέστερος, ή με χρόνιο που είναι και ο σπανιότερος.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης