Υποφλοιώδεις Αφασίες Μετωπιαίου Λοβού

Σε γενικές γραμμές αν η βλάβη παρατηρείται στον μετωπιαίο λοβό τότε οι δυσχέρειες θα είναι σε κινητικό επίπεδο, αν παρατηρείται στο βρεγματικό λοβό τότε οι δυσχέρειες θα είναι σε επίπεδο χώρου και χρόνου, αν παρατηρείται σε επίπεδο κροταφικού λοβού οι δυσχέρειες θα είναι σε επίπεδο ακουστικής προσοχής και τέλος αν η βλάβη παρατηρείται στον ινιακό λοβό οι δυσχέρειες θα είναι σε επίπεδο οπτικής προσοχής.

Φαίνεται όμως ότι οι υποφλοιώδεις βλάβες εντοπισμένες σε έναν συγκεκριμένο λοβό, όσο μικρές και αν είναι σε έκταση, θα επιδράσουν στη συνέχεια και στους γειτονικούς λοβούς, δηλαδή σε λειτουργικές διαδικασίες οι οποίες εξαρτώνται από άλλους ως προς τον έχοντα τη βλάβη λοβό.

Αυτό θα συμβεί είτε μέσα από τις συνδέσεις που διέρχονται μέσω του μεσολόβιου είτε ακόμα και από συνδέσεις μεταξύ των γειτονικών εγκεφαλικών λοβών. Σε αυτό το τελευταίο γεγονός οφείλεται και το ότι οι δυσχέρειες λειτουργικά εμφανίζονται σταδιακά από έναν προς έναν άλλο γειτονικό λοβό.

Αν λοιπόν η βλάβη εντοπίζεται στο μετωπιαίο λοβό, όπως αναφέραμε, θα προκαλέσει δυσχέρειες σε κινητικό επίπεδο σταδιακά αυξανόμενες. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστεί η γενικότερη κινητικότητα του ασθενή, με κάποια είδη απραξικών φαινομένων, αλλά και η διαδικασία της άρθρωσης και της ίδιας της φωνής σε επίπεδο κίνησης των αναλόγων μυϊκών συστημάτων της.

Αυτό σημαίνει σταδιακή ελάττωση της μυϊκής διαδικασίας της φωνής, η οποία θα εμφανιστεί, σε ένα πρώτο στάδιο, με την εικόνα της ελάττωσης των χρησιμοποιουμένων λέξεων εκ μέρους του ασθενή, ενώ στη συνέχεια με την ελάττωση της έντασης της φωνής του.

Στο γεγονός αυτό θα συμβάλλουν και οι απραξικές διαταραχές, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ο ασθενής απάθεια ως προς την ομιλία και γενικότερα ως προς την επικοινωνία, ειδικότερα δε τη λεκτική επικοινωνία.

Το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως, το οποίο θα εμφανίζεται σταδιακά, στην πλήρη του μορφή θα επηρεάσει πλέον το σύνολο των κινητικών λεκτικών διαδικασιών του ασθενή, με αποτέλεσμα την σχεδόν πλήρη απάθεια του ασθενή ως προς την επικοινωνία, η οποία παρουσιάζεται με την μυϊκή αδυναμία των μυών της φωνής και τα διάφορα απραξικά φαινόμενα τα προερχόμενα από τον μετωπιαίο λοβό, όπως οι εκλεκτικές απραξίες, η απραξία βάδισης κλπ.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης