Υποφλοιώδεις Αφασίες Μετωπιαίου – Βρεγματικού – Κροταφικού Λοβού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ-ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ-ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΛΟΒΟΥ.

 

Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά  λειτουργικές δυσχέρειες και στο βρεγματικό λοβό, με την έννοια ότι τα αγνωσιακά φαινόμενα σε επίπεδο ακουστικής αντίληψης θα επηρεάσουν την αποκωδικοποίηση των διαφόρων ήχων σε επίπεδο βρεγματικού λοβού.

1α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίηση του λόγου από τις Ιπποκάμπιες περιοχές, με την έννοια της ιδεϊκής του μορφής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια σε επίπεδο ιδεϊκής κωδικοποίησης στο βρεγματικό λοβό, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη διαδικασία μεταφοράς αυτού του ιδεϊκού δεδομένου προς τις ιδεοκινητικές περιοχές του λόγου σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού, όπου θα υπάρξουν διαταραχές στη δημιουργία της ομιλίας, με σταδιακή έλλειψη λέξεων.

1β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίησης του λόγου σε ιδεϊκό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη σταδιακή αδυναμία εκμετάλλευσης των δεδομένων που προέρχονται από τις Ιπποκάμπιες περιοχές μέσω του κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην προώθηση των ιδεϊκών δεδομένων προς τις μετωπιαίες ιδεοκινητικές περιοχές με σταδιακή έλλειψη λέξεων.

1γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση των ιδεϊκών δεδομένων προς τις ιδεοκινητικές διαδικασίες με σταδιακή έλλειψη λέξεων, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη σταδιακή αδυναμία κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης σε επίπεδο βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη μεταφορά των δεδομένων από τις Ιπποκάμπιες περιοχές μέσω του κροταφικού λοβού.

2α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίηση του λόγου από τις Ιπποκάμπιες περιοχές, με την έννοια της ιδεϊκής του μορφής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια σε επίπεδο ιδεϊκής κωδικοποίησης στο βρεγματικό λοβό και στη μεταφορά των συμβολικών δεδομένων από τις κεντρικές πρόσθιες περιοχές του βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη διαδικασία μεταφοράς αυτού του ιδεϊκού δεδομένου προς τις ιδεοκινητικές περιοχές της γραφής συμβολικά, σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

2β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίησης του λόγου σε ιδεϊκό επίπεδο, δηλαδή στην μεταφορά των συμβολικών δεδομένων προς τις μετωπιαίες περιοχές της γραφής (δεύτερη μετωπιαία έλικα), γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη σταδιακή αδυναμία γραφής συμβολικά σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει ταυτόχρονα στη μεταφορά των δεδομένων που προέρχονται από τις Ιπποκάμπιες περιοχές μέσω του κροταφικού λοβού.

2γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη συμβολική διαδικασία της γραφής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει ταυτόχρονα στη μεταφορά των συμβολικών δεδομένων από τις βρεγματικές περιοχές, γεγονός το οποίο θα επιδράσει ταυτόχρονα στη μεταφορά των δεδομένων που προέρχονται από τις Ιπποκάμπιες περιοχές μέσω του κροταφικού λοβού.

3α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίηση του λόγου από τις Ιπποκάμπιες περιοχές, με την έννοια της ιδεϊκής του μορφής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια σε επίπεδο χωρικής κωδικοποίησης στις περιοχές του βρεγματικού λοβού και στη μεταφορά των χωρικών δεδομένων και πάλι από τις περιοχές του βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη διαδικασία μεταφοράς αυτού του χωρικού δεδομένου προς τις ιδεοκινητικές περιοχές της γραφής χωρικά, σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

3β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίησης του λόγου σε χωρικό επίπεδο, δηλαδή στην μεταφορά των χωρικών δεδομένων προς τις μετωπιαίες περιοχές της γραφής (δεύτερη μετωπιαία έλικα), γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη σταδιακή αδυναμία γραφής χωρικά σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει ταυτόχρονα στη μεταφορά των δεδομένων που προέρχονται από τις Ιπποκάμπιες περιοχές μέσω του κροταφικού λοβού.

3γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη χωρική διαδικασία της γραφής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει ταυτόχρονα στη μεταφορά των χωρικών δεδομένων από τις βρεγματικές περιοχές, γεγονός το οποίο θα επιδράσει ταυτόχρονα στη μεταφορά των δεδομένων που προέρχονται από τις Ιπποκάμπιες περιοχές μέσω του κροταφικού λοβού.

4α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη μελωδία των ηχητικών συχνοτήτων, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χρονική διαδικασία σε επίπεδο ρυθμού στις περιοχές του βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην τελική εκπομπή του προφορικού λόγου από τις περιοχές του μετωπιαίου λοβού.

4β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν δυσχέρειες σταδιακά στη χρονική διαδικασία σε επίπεδο ρυθμού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην αισθητική φύσεως διαδικασία της μελωδίας των ηχητικών συχνοτήτων σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην τελική εκπομπή του προφορικού λόγου μέσα από τις περιοχές του μετωπιαίου λοβού.

4γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες  στην εκπομπή του προφορικού λόγου, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χρονική διαδικασία σε επίπεδο ρυθμού στο βρεγματικό λοβό, γεγονός το οποίο θα επιδράσει ταυτόχρονα στην αισθητική φύσεως διαδικασία της μελωδίας των ηχητικών συχνοτήτων σε επίπεδο κροταφικού λοβού.

5α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες  στην κατανόηση θορύβων σε ιδεϊκό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην αποκωδικοποίηση των ηχητικών συχνοτήτων χωρικά και συμβολικά σε επίπεδο βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη λεκτική ανταπόκριση-απάντηση μέσω του μετωπιαίου λοβού με ελάττωση ποιοτικά και ποσοτικά των χρησιμοποιούμενων λέξεων.

5β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίηση των ηχητικών συχνοτήτων χωρικά και συμβολικά, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κατανόηση των θορύβων ιδεϊκής φύσεως σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη λεκτική ανταπόκριση-απάντηση μέσω του μετωπιαίου λοβού με ελάττωση ποιοτικά και ποσοτικά των χρησιμοποιούμενων λέξεων.

5γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες  στη λεκτική ικανότητα ανταπόκρισης-απάντησης, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κατανόηση των θορύβων σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην αποκωδικοποίηση των ηχητικών συχνοτήτων χωρικά και συμβολικά σε επίπεδο βρεγματικού λοβού.

6α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην κατανόηση των λεκτικών ηχητικών συχνοτήτων, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην αποκωδικοποίηση των λεκτικών δεδομένων σε επίπεδο βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη λεκτική ανταπόκριση-απάντηση σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

6β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αποκωδικοποίηση των λεκτικών δεδομένων, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κατανόηση των λεκτικών ηχητικών συχνοτήτων σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη λεκτική ανταπόκριση-απάντηση σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

6γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες  στη λεκτική ανταπόκριση-απάντηση ποιοτικά και ποσοτικά σε φωνητικό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην αποκωδικοποίηση των λεκτικών δεδομένων σε επίπεδο βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κατανόηση των λεκτικών ηχητικών συχνοτήτων σε επίπεδο κροταφικού λοβού.

7α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην κατανόηση της ηχητικής διαδοχής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χρονική διαδικασία της ιδεϊκής αποκωδικοποίησης της διαδοχικότητας σε επίπεδο βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κινητική φύσεως διαδοχικότητα σε φωνητικό μυϊκό επίπεδο στο μετωπιαίο λοβό.

7β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη χρονική διαδικασία της ιδεϊκής αποκωδικοποίησης της διαδοχικότητας, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κατανόηση της ηχητικής διαδοχής σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κινητική φύσεως διαδοχικότητα σε φωνητικό μυϊκό επίπεδο στο μετωπιαίο λοβό.

7γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην κινητικής φύσεως διαδοχικότητα σε φωνητικό μυϊκό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κατανόηση της ηχητικής διαδοχής σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χρονική διαδικασία της ιδεϊκής αποκωδικοποίησης της διαδοχικότητας σε επίπεδο βρεγματικού λοβού.

8α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη λειτουργία της προσοχής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χωρική θέση του σώματος σε επίπεδο βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κινητική δραστηριότητα-διαδοχικότητα (γενικά και ειδικά) σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

8β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη χωρική θέση του σώματος, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη λειτουργία της προσοχής σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κινητική δραστηριότητα-διαδοχικότητα (γενικά και ειδικά) σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

8γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην κινητική δραστηριότητα-διαδοχικότητα (γενικά και ειδικά), γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη λειτουργία της προσοχής σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χωρική θέση του σώματος σε επίπεδο βρεγματικού λοβού.

9α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην εύρεση της ηχητικής συχνότητας για την ονομασία αντικειμένων, εικόνων, ατόμων κλπ, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χωρική και συμβολική αναγνώριση σε επίπεδο βρεγματικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην προφορική εκπομπή της συγκεκριμένης αναγνώρισης σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

9β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη χωρική και συμβολική αναγνώριση αντικειμένων, εικόνων, ατόμων κλπ, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην εύρεση της ηχητικής συχνότητας για τη συγκεκριμένη ονομασία σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην προφορική εκπομπή της συγκεκριμένης  αναγνώρισης σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

9γ) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην προφορική εκπομπή της συγκεκριμένης αναγνώρισης αντικειμένων, εικόνων, ατόμων κλπ, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην εύρεση της ηχητικής συχνότητας για την ονομασία σε επίπεδο κροταφικού λοβού, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χωρική και συμβολική αναγνώριση των αντικειμένων, εικόνων, ατόμων κλπ, σε επίπεδο βρεγματικού λοβού.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης