Υποφλοιώδεις Αφασίες Μετωπιαίου – Βρεγματικού Λοβού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ-ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΒΟΥ

 1α) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες λειτουργικά και στο βρεγματικό λοβό, με την έννοια ότι τα απραξικά φαινόμενα σε επίπεδο μυϊκών συστημάτων του στόματος, της γλώσσας και του λάρυγγα, εξαρτώνται και από τους δύο αυτούς λοβούς. Σε γενικές γραμμές βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν δυσχέρειες έως και αδυναμία σε οποιαδήποτε κινητικής φύσεως λειτουργική διαδικασία, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στις αισθητικές διαδικασίες κυρίως σε επίπεδο χώρου χρόνου, οι οποίες εξαρτώνται από τον άμεσα γειτονικό του βρεγματικό λοβό.

1β) Βλάβες υποφλοιωδώς στον βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες λειτουργικά και στο μετωπιαίο λοβό, με την έννοια ότι τα απραξικά φαινόμενα σε επίπεδο μυϊκών συστημάτων του στόματος, της γλώσσας και του λάρυγγα, εξαρτώνται και από τους δύο αυτούς λοβούς. Σε γενικές γραμμές βλάβες υποφλοιωδώς στον βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν δυσχέρειες έως και αδυναμία των αισθητικών διαδικασιών, κυρίως σε επίπεδο χώρου χρόνου, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια σε οποιαδήποτε κινητικής φύσεως λειτουργική διαδικασία, η οποία προέρχεται από τον άμεσα γειτονικό του μετωπιαίο λοβό.

2α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στις λειτουργίες της ανιούσας μετωπιαίας έλικας, όπου οι κινητικής φύσεως διαδικασίες σε επίπεδο του ανθρωπάριου του Penfield, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη γειτονική ανιούσα βρεγματική έλικα δηλαδή στις αισθητικής φύσεως λειτουργίες σε επίπεδο και πάλι του ανθρωπάριου του Penfield. Δηλαδή θα επηρεαστούν οι Ρολάνδιες θα λέγαμε περιοχές, δηλαδή οι άμεσα πρόσθιες και οι άμεσα οπίσθιες, ως προς την Ρολάνδια αύλακα περιοχές.

2β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στις λειτουργίες της ανιούσας βρεγματικής έλικας όπου οι αισθητικής φύσεως διαδικασίες σε επίπεδο του ανθρωπάριου του Penfield, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη γειτονική ανιούσα μετωπιαία έλικα δηλαδή στις κινητικής φύσεως λειτουργίες σε επίπεδο του ανθρωπάριου του Penfield. Δηλαδή θα επαναλάβουμε και πάλι ότι θα επηρεαστούν οι Ρολάνδιες περιοχές, δηλαδή οι άμεσα οπίσθιες και οι άμεσα πρόσθιες ως προς την Ρολάνδια αύλακα περιοχές.

3α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες έως αδυναμία εκπομπής του προφορικού λόγου, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη χρονική (ρυθμική) διαδικασία των ανάλογων μυϊκών κινητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προέρχονται από τις περιοχές του βρεγματικού λοβού.

3β) Βλάβες υποφλοιωδώς στον βρεγματικό λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη διαδικασία της ομιλίας σε επίπεδο εκπομπής, με την έννοια του ρυθμού μέσα στα χρονικά πλαίσια των μυϊκών κινητικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην κινητική, άρα μετωπιαίας προέλευσης διαδικασία της ομιλίας.

4α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη διαδικασία της σκέψης, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη μεταφορά των ιδεϊκών δεδομένων προς τα ιδεοκινητικά δεδομένων, άρα βρεγματικής προέλευσης αισθητική διαδικασία.

4β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λόβο, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη μεταφορά των ιδεϊκών δεδομένων προς τα ιδεοκινητικά δεδομένα, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια αρνητικά στη διαδικασία της σκέψης σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

5α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη διαδικασία των διαδοχικών κινήσεων, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στις χωρικές και χρονικές λειτουργίες, άρα βρεγματικής προέλευσης χωροχρονικές διαδικασίες.

5β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στις χωροχρονικές διαδικασίες σε αισθητικό ή/και χωρικό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στις διαδοχικές κινήσεις γενικά και εξειδικευμένα, οι οποίες εξαρτώνται από τον μετωπιαίο λοβό.

6α) Βλάβες υποφλοιωδώς στον μετωπιαίο λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά  τη διακοπή της δυνατότητας ιδεοκινητικής κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης των λεκτικών δεδομένων γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στα ήδη αποκωδικοποιημένα λεκτικά δεδομένα σε ιδεϊκό επίπεδο, άρα, κυρίως, σε επίπεδο βρεγματικού λοβού.

6β) Βλάβες υποφλοιώδεις στο βρεγματικό λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά αυξανόμενες δυσχέρειες στη διαδικασία της κωδικοποίησης – αποκωδικοποίησης σε ιδεϊκό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην ιδεοκινητική κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση των λεκτικών δεδομένων σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού

7α) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά τη διακοπή της κινητικής φύσεως δυνατότητα της γραφής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια και στην αισθητική ή/και χωρική φύσεως κινητικότητα των άνω άκρων από την πλευρά του βρεγματικού λοβού, ιδιαίτερα του άνω βρεγματικού λοβίου, στις άνω και οπίσθιες περιοχές του βρεγματικού λοβού.

7β) Βλάβες υποφλοιωδώς στον βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά αδυναμία και διακοπή της αισθητικής ή/και χωρικής διαδικασίας της κινητικότητας των άνω άκρων, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη διαδικασία της γραφής σε αμιγώς κινητικό επίπεδο από τον μετωπιαίο λοβό.

8α) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά τη διακοπή της κινητικής φύσεως δυνατότητα της γραφής, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη μεταφορά των ιδεϊκών δεδομένων από τις κάτω  κεντρικές και οπίσθιες βρεγματικές περιοχές προς τον μετωπιαίο λοβό.

8β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά αδυναμία και διακοπή της μεταφοράς των ιδεϊκών δεδομένων προς τη γραφή από τις κάτω κεντρικές και οπίσθιες βρεγματικές περιοχές προς τον μετωπιαίο λοβό, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη διαδικασία της γραφής σε κινητικό επίπεδο από τις μετωπιαίες περιοχές.

9α) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στο ρυθμό της εκπομπής σε επίπεδο μελωδίας, σε αμιγώς κινητικό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη διαδικασία της χρονικής (ρυθμικής) αποστολής των ιδεϊκών δεδομένων μέσω της αψιδωτής δέσμης σε επίπεδο βρεγματικού λοβού (καταληκτική περιοχή της αψιδωτής δέσμης) και περιοχές του βρεγματικού λοβού, όπου η χωροχρονική διαδικασία της εκπομπής σε αισθητικό ή/και χωρικό επίπεδο.

9β) Βλάβες υποφλοιωδώς στον βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στη χωροχρονική διαδικασία του προφορικού λόγου, σε αισθητικό ή/και χωρικό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στο ρυθμό της εκπομπής σε επίπεδο μελωδίας του λόγου μέσω του μετωπιαίου λοβού.

10α) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά αυξανόμενες δυσχέρειες στην αίσθηση της μυϊκής δύναμης, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην αίσθηση του σωματικού σχήματος μέσα στο χώρο, δηλαδή ισορροπία, προσανατολισμός κλπ, από τις περιοχές του βρεγματικού λοβού.

10β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην αίσθηση του σωματικού σχήματος μέσα στο χώρο, δηλαδή ισορροπία, προσανατολισμός κλπ, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην αίσθηση της μυϊκής δύναμης από τις περιοχές του μετωπιαίου λοβού.

11α) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά αυξανόμενες δυσχέρειες  στη διαδοχικότητα των κινητικών διαδικασιών, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στην ιδεϊκής φύσεως αισθητική διαδικασία, απλών αλλά και σύνθετων διαδικασιών από τις βρεγματικές περιοχές.

11β) Βλάβες υποφλοιωδώς στο βρεγματικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες στην ιδεϊκής φύσεως αισθητική διαδικασία απλών αλλά και σύνθετων διαδικασιών, γεγονός το οποίο θα επιδράσει στη συνέχεια στη διαδοχικότητα των αναλόγων κινητικών διαδικασιών σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης